Guziki

Dyrekcja

Dyrektor szkoły: mgr Konrad Sikora

Dyrektor kieruje pracą liceum zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa i jednoosobowej odpowiedzialności, a w szczególności:

  • kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
  • sprawuje nadzór pedagogiczny,
  • realizuje uchwały rady pedagogicznej i rady rodziców, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
  • dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej, w tym za wykonywanie obowiązków w zakresie  kontroli finansowej wynikających z odrębnych przepisów,
  • zapewnia warunki optymalnej realizacji statutowych celów i zadań liceum, właściwą atmosferę i dyscyplinę pracy oraz odpowiada za poziom i wyniki nauczania i wychowania
  • prowadzi określoną przepisami dokumentację działalności liceum oraz wykonuje inne czynności wynikające z obowiązujących przepisów.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

16-06-2015 - Edycja treści.

31-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 658